ประกาศ แจ้งงดให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ระหว่างวันที่ 19 –20 กรกฎาคม 2561

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนบรรณานุกรมเพื่อการอ้างอิง APA 6 th Edition และการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ AACR 2 / MARC 21” ระหว่างวันที่ 19 –20 กรกฎาคม 2561
แจ้งงดให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Drop)
หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew ได้ที่ http://alist.snru.ac.th