คณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่าง สกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1898 เข้าชม

คณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่าง สกลนคร

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักฯ อาจารย์ฐิติมา รจนา และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  และแนะนำเกี่ยวกับงาน งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานสื่อดิจิทัล และงานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ และงานบริการสนเทศ เกี่ยวกับห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) และอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร