โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนบรรณานุกรมเพื่อการอ้างอิง APA 6 th Edition และการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ AACR 2 / MARC 21”

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนบรรณานุกรมเพื่อการอ้างอิง APA 6 th Edition และการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ AACR 2 / MARC 21”

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเนศ ได้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนบรรณานุกรมเพื่อการอ้างอิง APA 6 th Edition และการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ AACR 2 / MARC 21” โดยมีบุคลากรภายนอกและภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร