โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113-1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร