อบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น โดยมีวิทยากรจากบริษัทล้านนาดอทคอม บรรยายในเนื้อหาและฝึกปฏิบัติให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1117 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร