งดให้บริการ ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561

งดให้บริการ ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561

ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Drop) หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew ได้ที่ http://alist.snru.ac.th