แจ้งหยุดให้บริการ 9 – 10 มีนาคม 2562

แจ้งหยุดให้บริการ 9 – 10 มีนาคม 2562
วันหยุด สัปดาห์มอบหมายงาน (กศป.)

ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return) หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew ได้ที่http://alist.snru.ac.th