ร่วมสืบสานประเพณี สงกรานต์

ร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร