งดให้บริการชั่วคราว อาคารบรรณราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. – 16.30 น.

งดให้บริการชั่วคราว อาคารบรรณราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. – 16.30 น.