แจ้งหยุดให้บริการ 21 มิถุนายน 2562

เนื่องด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมสำนักฯ และ Big Cleaning อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และ อาคารบรรณราชนครินทร์