สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ระหว่าง วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2562 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ระหว่าง วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2562 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากห้องสมุด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าไฝ่เรียนรู้อยู่เสมอเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมี ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมต่าง ๆ ในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ การแข่งขัน e-sport กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย