กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ฝันให้ไกลไปให้ถึง ด้วยทักษะการอ่านและการเรียนรู้” โดย รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การบรรยายวิชาการ เรื่อง “ฝันให้ไกลไปให้ถึง ด้วยทักษะการอ่านและการเรียนรู้” โดย รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562  ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย