การบรรยายวิชาการ เรื่อง “การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา” โดย ผศ.ดร.อิฐอารัญ ปิติมล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา”  โดย ผศ.ดร.อิฐอารัญ ปิติมล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร