หัวข้อข่าว

รับสมัครร้านค้าที่สนใจเข้ากิจรรมออกร้านในงานสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การบรรยายวิชาการ เรื่อง “การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา” โดย ผศ.ดร.อิฐอารัญ ปิติมล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ฝันให้ไกลไปให้ถึง ด้วยทักษะการอ่านและการเรียนรู้” โดย รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร