รับสมัครร้านค้าที่สนใจเข้ากิจรรมออกร้านในงานสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดกิจกรรม “SNRU BOOK & ICT FAIR ประจำปีงบประมาณ 2563” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด และยังมีช่องทางการเสนอแนะเพื่อจัดซื้อหนังสือผ่านทางระบบเสนอซื้อหนังสือออนไลน์ อีกช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ  ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://libcit.snru.ac.th/shop

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
e-mail : arit@snru.ac.th
Tel. 0 4297 0039 ภายใน 221