ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks Collection จากฐานข้อมูล EBSCO เข้าห้องสมุด

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) : ฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถแบ่งปันและใช้งานทรัพยากร eBooks Collection ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

1. ตรวจสอบรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) : ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 
2. แนะนำสั่งซื้อออนไลน์ : คลิกที่นี่
3. แบบฟอร์มคัดเลือกรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
4. แบบฟอร์มคัดเลือกรายการฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ : ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
5. Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.facebook.com/ARIT.SNRU
6. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2
7. หมายเลขโทรศัพท์  0-4297-0048 ภายใน 321
8. ส่งแบบตอบรับได้ที่อีเมลล์ : arit@snru.ac.th