ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks จากสำนักพิมพ์ GALE เข้าห้องสมุด

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ชื่อฐานข้อมูล “Gale Virtual Reference Library” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 16 สถาบัน (RuLibNET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ตรวจสอบรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) : ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 
2. แนะนำสั่งซื้อออนไลน์ : คลิกที่นี่
3. แบบฟอร์มคัดเลือกรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

4. แบบฟอร์มคัดเลือกรายการฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
5. Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.facebook.com/ARIT.SNRU
6. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2
7. หมายเลขโทรศัพท์  0-4297-0048 ภายใน 321
8. ส่งแบบตอบรับได้ที่อีเมลล์ : arit@snru.ac.th


รายละเอียดฐานข้อมูลคุณสมบัติฐานข้อมูลหนังสือ eBook (Gale Virtual Reference Library)

Full Screen

 

แบบฟอร์มคัดเลือกรายการรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks)

Full Screen

 

แบบฟอร์มคัดเลือกรายการฐานข้อมูลวารสารออนไลน์

Full Screen