หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง มนต์เสน่ห์บัวคำกล้วยตากแผ่น living book by คุณครองจิต ธรรมเป็นจิตต์ และ คุณวาสนา ศรีหนองห้าง วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก โดย อาจารย์วรรณพร หันไชยุงวา วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1

ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง แนวคิดนักกิจกรรมกับการพัฒนามนุษย์  วิทยากรโดย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์

ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ศิลปะการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชไมพร รักษาสุข ในวันพฤหัสบดีที่  31 มีนาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข วิทยากรโดย ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี วันพุธ 30 มีนาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์

ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “การประดิษฐ์สมุดทำมือด้วยผ้าคราม” ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการพื้นที่บริการด้านการอ่าน “ห้องค้นคว้าส่วนบุคคล” และห้องบริการค้นคว้ากลุ่มย่อย ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ชั้น 4