แจ้งหยุดให้บริการ 5 – 6 ตุลาคม 2562

แจ้งหยุดให้บริการระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 สัปดาห์มอบหมายงาน (กศป.)