กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบสื่อและทรัพยากรสารสนเทศพร้อมชั้นหนังสือที่มีแถบ barcode เชื่อมโยงกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยให้บริการสมาชิกห้องสมุด บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนที่สนใจบริเวณโซน Green Library อาคารบรรณราชนครินทร์ ช้้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร