นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และ นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร