โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2563 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่  3- 4 แต่ละสาขาได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์