โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการอบรม

1. กำหนดการอบรม ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

2. คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ Gale ebooks ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

3. แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่