กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือร่วมใจให้องค์กรเป็น Green Office ในวัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยความร่วมมือจากบุคากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน