กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย”

เผยเเพร่เมื่อ 50 เข้าชม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้จัดกิจกรรม ซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร และ นายสมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์แลและพื้นที่โดยรอบอาคาร 11 สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร ตามแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการบริหารป้องกันเหตุและระงับอัคคีภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สามารถป้องกันเหตุและระงับเหตุได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ