โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 386 เข้าชม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 3 หน่วยงาน ได้แก่

  1. คณะครุศาสตร
  2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
  3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และมีกิจกรรมการประกวดการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วม ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ครบถ้วนและสวยงาม คือ หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะคณะครุศาสตร ผู้รับผิดชอบดูแลคือ นายทินกร   วงค์คำ และ นางสาวรจนา  ประดา


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=ARIT.SNRU&set=a.698431748744518