โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นำโดย อาจารย์กรกช มาตะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดย คุณมาโนช อุทรส นักวิชาการศึกษาและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) สำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด และอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้