ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การสืบค้นสารสนเทศในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)