โครงการส่งเสริมทักษะสารสนเทศและการใช้สื่อดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการค้นคืนสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมทักษะสารสนเทศและการใช้สื่อดิจิทัล กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการค้นคืนสารสนเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂