โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂