โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) ในโครงการการส่งเสริมการใช้บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565