โครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว(Green Office)และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว(Green Office)และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หัวข้อ”การแลกปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน” ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ2565
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ว (อาคาร 11 ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร