โครงการการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดสัมมนาโครงการการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมตวงทอง โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม