กิจกรรม Human Library เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก” เขียนโดย อาจารย์วรรณพร หันไชยุงวา

วันพุธ ที่  15 มิถุนายน  2559 เวลา 09.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ หนังสือมีชีวิต ณ  อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณพร หันไชยุงวา อดีตแอร์โฮสเตสสายการบินไทยและสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่อง“การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก” โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บท

บทที่ 1 กระบวนการคิดภายในจิตใจนำไปสู่การแสดงออกภายนอก

บทที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพ (การวางตัว การเลือกใช้คำพุด การแต่งกาย การแต่งหน้า ทรงผม )

บทที่ 3 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการกับการสื่อภาพลักษณ์ขององค์กร