โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบเว็บไซต์อาจารย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบเว็บไซต์อาจารย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร