หนังสือมีชีวิต เรื่อง “ธรรมะกับการศึกษา” เขียนโดย พระครูพิมลธรรมนิเทศก์ (ญาครูหนุ่ย)

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม  2559 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ หนังสือมีชีวิต ณ  อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระครูพิมลธรรมนิเทศก์(ญาครูหนุ่ย)เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่อง“ธรรมะกับการศึกษา” โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท

1.ความสำคัญของธรรมะ

2.ความสำคัญของการศึกษา

3.การนำเอาหลักธรรมะ มาประยกต์ใช้ในการศึกษา

4.บทสรุป

และมีการมอบเกียติบัตรโครงการส่งเสริมการอ่านประจำเดือนตุลาคม 2559

 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>>>คลิก<<<<<<<