หนังสือมีชีวิต เรื่อง “การปลูกพืชแบบผสมผสาน” โดย ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ หนังสือมีชีวิต ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่อง“การปลูกพืชแบบผสมผสาน”