โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ปะเภทนักศึกษา
จากฐาน Alist
1.นางสาวอทิติญา ดาบพิมพ์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืม 80 เล่ม
2.นางสาวปัทมา คำคนซื่อ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ยืม 29 เล่ม
3.นางสาวมลฤดี ยวดขุนทด สาขาวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ยืม 17 เล่ม

จากฐาน E-book
1.นางสาววิชญาดา สาขามุละ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ยืม 31 เล่ม
2.นายนิวัฒ์ สุขรมย์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ยืม 18 เล่ม
3.นางสาวมริสา ไชยวงศ์คต สาขาวิชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ยืม 15 เล่ม

ประเภทบุคลากร
นางลำดวน กุลยณีย์ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยืม 11 เล่ม