โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธ ที่ 28 ธันวามคม 2559 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำกิจกรรมในโครงการโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ โดยมีวิทยากรเป็นผู้อบรมและการส่งสริมในการทำกิจกรรมนี้ ณ ห้องประชุม ไท ลาว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครพนม