การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐

วันพุธที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0” เพื่อการขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกของประชารัฐด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์