การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ 963 เข้าชม
วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเนทศ ได้ตั้งคูหาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเนทศ ได้ทำการปิดหีบเลือกตั้ง 15.00 น. ผลการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี มีดังนี้ อันดับ 1.ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อันดับ 2.รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อันดับ 2.อ.ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ อันดับ 3.ดร.มาลี ศรีพรหม