โครงการรักการอ่าน ประจำเดือน มกราคม 2560

เผยเเพร่เมื่อ 1304 เข้าชม

-ประเภทนักศึกษา จากฐาน Alist 1.นางสาวอทิติญา ดาบพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ยืม 57 เล่ม 2.นางสาววราภา อุสาพรม คณะครุศาสตร์ สาขาเคมี ยืม 30 เล่ม 3.นางสาวจุฑาทิพย์ พรหมอินทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ยืม 25 เล่ม จากฐาน E-book 1.นางสาวสุดารัตน์ ศรีภูธร คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ยืม 50 เล่ม 2.นางสาวนนฑริก ชนะธร คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ยืม 20 เล่ม 3.นางสาวสินีนาถ คึ้มยะราช คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ยืม 18 เล่ม -ปรเภทบุคลากร อาจารย์เพชรรัตน์ บุญเสนอ คณะครุศาสตร์ ยืม 13 เล่ม