ส่งมอบห้องสมุด โรงเรียนตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา

วันที่ 1 และ 2 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดขั้นตอนสุดท้ายและได้ส่งมอบห้องสมุดแก่โรงเรียนตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา โดยรองผู้อำนวยการ และบุคคลการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ