ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร