โครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโโนโลยีสารสนเทศได้ออกพื้นที่ฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และเก้าอี้ มอบให้โรงเรียน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 2.โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

1. โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี

2.โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา