โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การพัฒนาเว็บและโมบายแอพพลิเคชั่น ด้วย Angular 4 และ Lonic Framework

 

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร  การพัฒนาเว็บและโมบายแอพพลิเคชั่น ด้วย Angular 4 และ Ionic Framework ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   โดยมี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเว็บและโมบายแอพพลิเคชั่น ด้วย Angular 4 และ Ionic Framework  โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกนรินทร์ คำคูณ ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้