หัวข้อข่าว

การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่7 วันที่15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

“ สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2561” ระหว่าง วันที่ 6– 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การพัฒนาเว็บและโมบายแอพพลิเคชั่น ด้วย Angular 4 และ Lonic Framework

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรม Human Library เรื่อง “มหัศจรรย์ข้าวฮางงอก” โดย คุณมะลิวัลย์ สารพัฒน์

กิจกรรม Human Library เรื่อง “ ขยะไม่มีในโลก คนเท่านั้นที่ก่อให้เกิดขยะ ”โดย คุณเดชศร เลิศไธสง

กิจกรรม Human Library เรื่อง “ นวัตกรรมความงามจากคุณค่าแท้เมือกหอยทาก ” โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา