“ สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2561” ระหว่าง วันที่ 6– 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เห็นความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากห้องสมุด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าไฝ่เรียนรู้อยู่เสมอเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้จัดงานขึ้นในระหว่าง วันที่ 6– 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมี ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ (SNRU Book&ICT Fair’61 ) การประกวดร้องเพลง กิจกรรม Human Library หนังสือมีชีวิต เรื่อง “เล่าขานตำนานเมืองสกลนคร” Living Book โดย พระมหาคาวี ญาณสาโร การทำสมุดทำมือปกผ้าคราม การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดนตรีโฟล์คซองและกิจกรรมสอยดาว ซึ่งผู้ใช้บริการได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก