สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และมอบของที่ระลึก

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบถ้วนตามหลักสูตร โดยนักศึกษาทั้งหมดได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3 เดือนเต็ม และโอกาสนี้ตัวแทนนักศึกษาได้มอบของที่ระลึกให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร