ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (โดยบริษัท EBSCO)

ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (โดยบริษัท EBSCO)

รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่น ๆ

ระยะเวลาเปิดทดลอง : ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  รวมระยะเวลา 6 เดือน 

เข้าใช้งานได้ที่ URL : https://goo.gl/FWY1JH

สอบถามรายละเอียดการใช้งานได้ที่  :  งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) โทร 0 – 4297 – 0048 ภายใน 235